Re:цензії

Коли економіка може бути цікавою

Олег Жовтанецький, Надія Чуба. Цікава економіка: Навч. посібник. – 2-ге видання, доповн. та уточн. – Львів: Апріорі, 2010. – 408 с.

Навчати молодь економічним знанням непросто, особливо так, щоб все це різноманіття запам’ятовувалося і було цікавим. У нагоді викладачам може стати навчально-методичний посібник О. Жовтанецького та Н. Чуби «Цікава економіка».

Посібник має розгалужену і складну структуру, яка охоплює всі сфери економічного життя.

Перша частина являє собою теоретично-філософський характер й озаглавлена як «Вступ до економіки». Вона складається з чотирьох розділів, загальний обсяг яких займає чверть видання: «Економіка як наука», «Основи функціонування економіки», «Ринкова економіка в дії», «Система національного рахівництва». У цій частині розкриваються теоретичні та історичні аспекти економічної науки, подаються методи економічних досліджень, базові поняття форм виробництва і власності, аналізуються економічні системи, обґрунтовуються поняття та феномен грошей, досліджуються механізми, закони і принципи функціонування ринку, а на закінчення даються інструменти для оцінки стану економіки та її моніторингу.

Друга частина книги «Проблеми сучасної ринкової економіки» має проблемний характер і складається з двох розділів – «Макроекономічна нестабільність» та «Інші актуальні проблеми ринку». Не зважаючи на досить невеликий обсяг, порівняно з іншими розділами книги, ця частина дуже ємна і вміщує в себе всі основні проблеми сучасної економіки. У доступних для дитини поняттях пояснюються недоліки функціонування ринкових механізмів, причини і наслідки сучасних економічних криз, проблеми зайнятості і безробіття, види, причини і наслідки інфляції. Серед інших проблем називаються несправедливий розподіл доходів, проблеми економічного зростання та екології, зокрема у їхньому соціальному аспекті. Насамкінець ставиться запитання, чому ж таки потрібен ринок для сучасного світу і яке місце він по-суті займає у цивілізаційних процесах.

Третя частина книги «Економічні суб’єкти та їх діяльність» має дуже цікавий ієрархічний поділ. Спочатку учню пропонується розібратися у функціонуванні домогосподарства, яке є споживачем і власником ресурсів, тобто, на цьому зрозумілому молодій людині рівні дослідити економічні відносини. Ці знання учень може одразу застосувати на практиці, навчившись розумітися на доходах і витратах домогосподарства, опанувати відповідні моделі споживання та заощадження, зрозуміти економічно-соціальну структуру домогосподарства.

Другий рівень – «Підприємництво та конкуренція» – дає учню можливість подивитися на складнішу економічну структуру, яка вже є конкурентною до інших, подібних для неї економічних утворень. Саме тому до назви цього розділу внесене поняття конкуренції. Так само на прикладах показуються форми організації бізнесу, методи та засоби господарювання, структура підприємства та особливості керування його діяльністю, суть конкуренції. Як один з підсумків у цьому розділі наявний аналіз бажаної та дійсної структури ринку.

Третій рівень найвищий – «Економічна роль держави» – включає в себе багато понять та роз’яснює учневі особливості політично-економічної діяльності уряду, економічні функції держави та методи регулювання економіки, принципи роботи центрального банку, поняття державних фінансів та державного сектору економіки. У цьому розділі також постає дискусійне питання позитивних і негативних аспектів державного регулювання економіки. Практика подібних дискусійних підсумків виводить навчально-методичний посібник на високий освітній рівень, оскільки вже у самій структурі посібника враховане бажання зацікавленого учня обговорювати предмет та співставляти його з реальністю і своїм життєвим досвідом.

Остання частина посібника присвячена порівняльному аналізу світової економіки та економіки сучасної України і має два розділи: «Основи функціонування світової економіки» та «Інтеграція України у світове господарство».

Перший розділ коротко, але дуже ґрунтовно роз’яснює економічні особливості глобалізаційних процесів, поняття платіжного балансу та валютної системи; пояснює, як працюють міжнародні економічні організації, не уникаючи проблеми поглинання та злиття, спровокованої діяльністю транснаціональних корпорацій; описує системи роботи економічних об’єднань та союзів, зокрема й Європейського Союзу.

Другий розділ хоча і присвячений економіці Україні, але від самого початку позиціонує її як повноправну частину світового господарства. У ньому аналізується зовнішньоекономічна політика держави; на прикладах економічної історії ХХ століття подається аргументація на користь економічного протекціонізму; водночас одразу замальовується інший бік – аргументи на користь вільної торгівлі, оскільки лише поєднання цих двох тенденцій дає найбільш ефективний результат. Останні параграфи цього розділу ілюструють погляди різних політичних партій в зовнішніх та внутрішніх економічних питаннях, показують перспективи та можливі шляхи України до реформування та входження країни до Європейського Союзу.

Наприкінці книги вміщені додатки, серед яких перелік нобелівських лауреатів з економіки і три словники: тлумачний словник основних економічних питань, англо-український та українсько-англійський словники економічних термінів.

На мій погляд, у цієї книги дуже вдала структура. Кожен розділ не лише поділяється на параграфи відповідно до кількості питань, які у ньому розглядаються, але й має внутрішню будову. Кожен параграф поділений на блоки, що починаються із запитань, після яких дається відповідь. Подібна структура вчить учня від самого початку ставити запитання, що дуже добре впливає на розвиток аналітичних здібностей.

Текст посібника читабельний і зрозумілий, він не перевантажений термінами та науковою лексикою і дає тільки найнеобхідніше, щоб предмет залишався цікавим для учня. Різними способами звертається увага читача на наявні у тексті терміни і поняття, які виділяються напівжирним, курсивом та напівжирним курсивом. Окрім того, окремо виділяються тези, що дає можливість візуально закріпити їх у пам’яті.

Цікаво поданий ілюстративний текстовий матеріал, коли історичні приклади мають форму розповідей про соціально-економічні події чи тенденції або мають філософсько-культурний характер. Цей матеріал настільки цікаво і стисло поданий, що спонукає ділитися ним з однолітками, що також закріплює знання з предмету, оскільки враховане прагнення підлітків і студентів до якісного спілкування і комунікації з однолітками.

Мова посібника – зрозуміла, сучасна, проста, але не спрощена. Дотримано баланс між теоретичними та практичними блоками. Багато прикладів як з історії, так і з сучасності. Інформація подається у текстовому, графічному і табличному вигляді відповідно до її типу, що сприяє кращому запам’ятовуванню. Кожен розділ є логічним продовженням попереднього і враховує вже набуті учнем знання, спирається на отриманий досвід.

Посібник справляє гарне враження також своїм дизайнерсько-візуальним виглядом, є зручним у користуванні.

Проте, необхідним доповненням для цього навчально-методичного посібника при перевиданні є обов’язкове оновлення змісту останнього розділу, присвяченого проблемам і перспективам економічної інтеграції України у світове господарство, та першого додатку з переліком імен нобелівських лауреатів з економіки.

На мою думку, авторам посібника, Олегу Жовтанецькому та Надії Чубі, вдалося зробити ґрунтовне теоретично-практичне дослідження в економічній науці, при цьому вся ця інформація подана у зрозумілій і цікавій школярам і студентам формі, що сприяє кращому запам’ятовуванню інформації і зацікавленості предметом. Зважаючи на економічно-політичні події і тенденції, які відбуваються в сучасній Україні, вважаю, що цей навчально-методичний посібник може стати допоміжним або й основним виданням для створення курсів з економічних дисциплін у середніх та вищих навчальних закладах України, оскільки допоможе молодому поколінню якісно розібратися у проблемах та перспективах економічних процесів в Україні та світі.

Нині оновлена і доповнена книга готується до перевидання.коментувати
зберегти в закладках
роздрукувати
використати у блогах та форумах
повідомити друга
Книги від Bookzone

Коментарі  

comments powered by Disqus


Партнери